sábado, 30 de enero de 2010

Los errores del ilustrador - The illustrator's mistakes

Si tuviésemos que describir cuál es la misión del ilustrador en una obra eminentemente ilustrada, las posibilidades serían muchísimas (crear arte, comunicar, no ir en contra del texto, hacer reflexionar, crear empatía con el lector, ...). Pero a veces ocurren deslices, como éste que me sucedió a mí. Menos mal que existen maquetadores que hacen bien su trabajo y no sóo maquetan, sino que revisan la coherencia de la obra al completo. Aquí va el objeto del delito, de la obra "Xurxiño quere ser...", de Miguel Vázquez Freire, editado por Baía. En la primera imagen hay una incorrección: por despiste (typical me) el niño se lava las manos, no está la madre, y no se baña. ¡Contradiciendo al texto!! En la segunda imagen está corregido. Una cosa tengo clara: los ilustradores tenemos que hacer OTRA obra diferente al texto, ampliar escenarios, introducir incluso nuevas realidades, hacer nuevas preguntas... Pero caminando de la mano de la otra obra, el texto. Gracias, Toni, de Baía.

If we had to describe what the illustration's mission is on a children's album (abundantly illustrated), the answers would be many: to create a piece of art, to communicate, not to contradict the text, make the reader think, establish some empathy with the public... But sometimes there are mistakesm like the one I had. Thank god there are designers at some editing houses who do not only care about design, but also about the global coherence of the project.. The book is "Xurxiño quere ser..." ("Xurxiño wants to be..."), written by Miguel Vázquez Freire and edited by Baía. On the first image there is a mistake: the boy is not in the bath, and the mother (she should be there) is not. It was saying the opposite from the text!! There is something I know for sure: ilustrators must make ANOTHER work, different from the text, introduce some new realitites, make new questions... But walking hnd by hand with the written text. Thank you, Toni, from Baía.

viernes, 29 de enero de 2010

EL GRAN LIBRO DE RELATOS DE PIRATAS Y CORSARIOS


Éste es mi proyecto, hasta el momento, más internacional. Fue un encargo de Parramón, en Barcelona, y está pensado principalmente para el mercado español de aquí mismo y de Latinoamérica. También saldrá en catalán, en inglés (ya ha sido comprado en Estados Unidos), y haber a dónde llega, porque todavía está en imprenta. Supuso para mí un verano a todo gas (el pasado), con un enorme trabajo de documentación en cuanto a piratas, barcos, vestimentas, armas, etc. pero también porque tuve que cambiar radicalmente mi tono habitual: ahora hacía falta más realismo, porque la obra está a camino entre lo infantil y lo juvenil. Aún así, disfruté muchísimo. El libro se publicará en marzo, así que ya iré contando cosillas, enseñando bocetos, y más secretos. De momento, unas muestras.
This is my most international project. It was edited by parramón, in Barcelona, and it was intended mainly for the Spanish market in Spain and Latin America, although it will also be published in Catalonian, in English (it has been bought in the USA), and who knows where else, because it is still being printed. it meant for me a busy summer, with hard work with documentaiton, clothes, pirates, weapons, ships, and so on. And I also had to change my usual style: not so childish, and more realistic, for an audience who are not children, but young people. I will show more things when the publishing dates is closer (MARCH)

RODRIBICO

Este é o proxecto que sempre soñei: unha colección de dez libros para nenos moi pequeno, prelectores e primeiros lectores. A idea orixinal foi de Manuel Guisande (si, o de La Voz de Galicia, o do famoso blog), e xuntos escribimos os textos. Un inocente paxariño, Rodribico, sae ao mundo...e ten que coñecelo todo. Irei amosando aquí o proceso de creación dos dez libros. De momento, estas son imaxes do primeiro. En xuño estarán todos feitos (si, si, todos), e listos para ler.

This is the project I've always dreamt of: a collection of ten books for young children. The original idea is Manuel Guisande's (yes, the one from the famous blog, in La Voz de Galicia newspaper), and we two wrote the texts. An innocent bird, Rodribico, is born to the world...and he must learn everything. I will show images of the whole process. And it will all come out next June.

"Xurxiño quere ser..." - "Xurxiño wants to be..."


Outro libro. Con outro amigo. Miguel Vázquez Freire é un toque de calidade aos proxectos. Rigor, esixencia, e un auténtico estímulo para traballar con el. Este proxecto, tamén con Baía Edicións, pedía un deseño limpo, no que as páxinas respirasen, e dialogasen co texto. Por outra banda, decidín que os personaxes tivesen certo manierismo ou deformamento que rozase a loucura. Esas curvas esaxeradas permitirían un xogo maior cos textos, que non deixan de ser elementos tamén visuais. Sairá tamén en breve á luz.

Another book. With another friend. Miguel Vázquez Freire is a touch of quality for projects. he is rigurous and very demanding (especially with himself). He is a real simulus to work with. And again with Baía Edicións. The project needed a clean design, where the pages could breathe and establish a dialogue with the text. On the other hand, I decided to draw crazy characters, with unreal shapes, with curves and lines that allowed me to play with the paragraphs (also visual elements). It wil come out soon, very soon.

UN NOVO LIBRO - A NEW BOOK

Sempre que traballo con Baía Edicións teño a sensación que de me saen ás. Digo isto porque teñen a sana manía de deixarme as mans sempre libres ante os proxectos. E iso é un perigo para un creador. Desta volta metinme nun proxecto co meu amigo (e sen embargo co-creador) Arturo Iglesias (quen queira visitar o seu blogue, aquí).
Whenever I work for Baía Edicións I feel as if I had wings. I say so because they usually let me do whatever I want. And that is something dangerous to say to a creator. This time I got into a project with my friend (and however co-creator) Arturo Iglesias.
Na colección CEMPÉS, xa con Caroina e os caracois, pretendimos facer libros que tivesen aplicación nas aulas de infantil , de tal xeito que os nenos e nenas puidesen "contar" o conto da mesma maneira ca nós, é dicir, cos mesmos materiais, as mesmas técnicas. Primeiro foi o barro, e sabemos de moitos coles que levaron a cabo a experiencia con barro e plastilina. Agora, con este libro, ANTÓN, SI TAL!, tocoulle o turno ao COLLAGE.
With the colection CEMPÉS and the book Carolina e os Caracois (Carolina and the snails) we intended to make books which might have an application in children's classes, so that they could "tell" the tale the same way as us, with the same materials and techniques. First it was clay, and we know of some schools where they put ir into practice: they read the book and then they "told" it with clay and plasticine. Now, with this book, ANTÓN, SI TAL! (Antón, of course!), there came the turn for COLLAGE.

Para iso seguín a idea de que todo na vida cotiá pode server para facer arte, para crear beleza e, sobre todo, para contar historias. Nestas montaxes feitas a man hai de todo: sopa de estrelas, papel aluminio, tornillos, chapas de cerveza, fideuá, tea, paus de xeados,... e un longo etc. A editorial vai crear no seu espazo web unha sección de actividades que acompañen ao libro, con xoguiños e demais. Foi toda unha diversión realizar as montaxes, sobre todo porque pretendín que en cada imaxe houbese algo cotián, que os nenos puidesen recoñecer (unha moeda!!! un estropallo!!!), así que cada paso de páxina é un xogo, unha adiviña, un reto. E a historia, escrita por Arturo, combina a delicadeza literaria coa máis rigorosa pedagoxía (Arturo é escritor, si, pero tamén pedagogo, profesor, deseñador, ..): puro construtivismo. O libro sairá en breve, porque xa marchou para a imprenta.
My starting point was the idea that everything in everyday life is usefull to make art, to create ceauty and, mainly, to tell stories. On these handmade works there is everything: stars soup, aluminium planks, screws, beer lids, pasta, cloth, ice-cream sticks,...The editing house is going to create a section on their web site with games and activities around to book. It was real fun to create it all, because I tried to put someting in each page that the children could recognize as familiar. And the story, written by Arturo, apart from being literarilly delicate, is rigorously pedagogical (he is a pedagogue, a teacher, a graphic designer,..): PURE CONSTRUCTIVISM. The book will be released soon, because they are printing it right now.

Sigo vivo!!! Still alive!!

Tras un período de silencio-agotamiento-vorágine creativa, me pongo las pilas para ir contando lo que ocurre por esta mi mesa de dibujo. En realidad todo tiene una explicación: pesa ya un quintal, tiene una risa que hipnotiza, y además se llama como yo, Tomás. Mi segundo hijo nació en mayo pasado y desde entonces mi casa se convritió en un manicomio. Ahora uno le va cogiendo el tranquillo al trabajo y la conciliación familiar. Menos mal!
After a long silent exhausting crazy period, I am back again, to tell everybody what's happening on my working desk. There really IS a reason: it already weighs a ton, a hypnotizing smile, and my own name, Tomás. My second son was born last May, and since then my house has become a nightmare. Now I'm beginning to catch up with everyhing, to put things in order...thank heaven!!